عشق من کیه،توواقعیت پیداش میکنم یامجازی پیداش میکنم

اگه مجازی باشه،من نه به قولی که دادم اطمینان میکنم

نه اون دختره که توفضامجازی عشق من میشه

بهم اعتمادبسیارزیادنکنه....

عشقم،اگرواقعی باشه براش،سنگ تمومم نمیزارم

اولش نامزدی من واونوبه خانواده اعلام میکنم

وباهاش،میرم پارک هفته ای یکباروبراش بستنی

ازلون لیوانی۵۰۰تومنی هامیخرم وبراخودمم میخرم

وباهاش،ازتفاهم هاوغیرتفاهمرهامون حرف میزنیم

ومن بهش میگم من یکم زودعصبانی میشم

وزودازکره درمیرم

وادامشوفردامینویسم....