دل نویس های جناب صفری

دل نویس ازدل میایدتابردل نشیند....

۲ مطلب با موضوع «انقلاب» ثبت شده است

رئیس جمهور

بدلیل انتقادناپذیری اقای روحانی هیچ مطلبی درباره ایشان ذکرنمی شود:(
اقای شهیدرجایی بهترین رئیس جمهورایران وبعدش آقای احمدی نژادمیباشد،بقیشون مروج ... بصورت مخفیانه بودند
این دوآقاخیلی برای مردم کارکردند
آقای احمدی نژاد:انرژی هسته ای
+باانرژی هسته ای میتوانیم برق تمام ناشدنی تولید
کنیم ولی اقای روحانی بااینکارموافق نیستند
شهیدرجایی:
+کمیته امدادخمینی
-*-الگوی من درزندگیم افرادخارجی نیستند،بلکه کسی نیست جزشهیدرجایی-*-
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

انقلاب اسلامی ایران

ایامسئولان کشور،خدمت به مردم راباازمردم زدن اشتباه نگرفتند؟
ایامسئولان کشور،نمیخواهندکشورپیشرفت کندولی چراحقوق کارگرهاووام های شرکت هارابرای بهترکارکردن شرکت هانمیدهند؟
ایادردین اسلام نگفته است حرف وعملت یکی باشد
حرفت نه خدمت به مردم باش وعملت دزدی ازجیب مردم
لطفاً،آبروی اسلام رابااینکارهانبرید
لطفاً،لطفاً،لطفاً
ایادراین اسلام نمیدونم یکی یادوانگشت دزدقطع میشودولی دراین دولت خبری نیست وهرمسئولی چیزی بدزدارشش بالاتراست
+من به همه مسئولهااشاره نمیکنم ولی 90درصدشون منظورم رومیگیرند

++من دیگه هیچی نگم بهتره

-*-بعضی هابادیدن این کارمسئولهادین اسلام رایک دین زشت وقبیح مینگرند-*-
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی