وخوش اخلاقم وهرکاریم که بخوام میتونم انجام بدم

وخیلی بهت محبت میکنم ودوست دارم که اون چیزی

که هستی روبهم نشون بدی وبرام فیلم بازی نکنی

چون من ازفیلم بازی کردن ودیدن کسی برام

فیلم بازی میکند،اصلاًخوشم نمیاد...

خوب حالاتوازخودت بگو

اوهم ازخودش،چنین گفت

من هم مثل خودت زودازکوره درمیرم

وبااعتمادبه نفسم ولی ازشوخی خیلی خوشم میاد

من هم بهش گفتم منم خوشم میاد

بهش گفتم ازچه رنگی خوشت میادعزیزم

عزیزم فرمودندازرنگ صورتی وقرمزوسبزمنم گفتم منم عاشق

این رنگهام به علاوه نارنجی عزیزم هم گفتندچه تفاهمی

ومن بهش گفتم نظرت درباره حجاب وبی حجابی چیست

اوگفت حجاب،تکلیفی برگردن من است ومن حتماًباحجاب خواهم بود

وامیدوارم توهک باحجابم موافق باشی،من گفتم من دیوونه حجاب داشتن همسرومادرم

هستم،اون هم گفت چه خوب:)