ماده اصلی تشکیل دهنده سیگار،ازتوتون که بصورت تنباکوداخل یک کاغذدایره ای

شکل که تقریباًکشیده هم میباشددرست میشود

که خودتون مطلع هستیدکه تنباکوبه ادم به مدت۱۰تا۲۰دقیقه یه سرخوشی

میدهدولی ضررهای آن چندبرابراون سرخوشی برای انسان به حساب

میایدولی سیگاررامردم متاسفانه وقتی که سرشون دردمیگیره،اعصابشون خوردمیشه ،شکست عشقی

میخورن،زیرباران و....مبکشندوآنرابه دوستهاشون معرفی میکننند

تاهمگی،باهم بدبخت شوند،بدبختی شیرینه

وبعضی،هامیگن سیگاربرای ماضرری نداره بلکه باعث نفعه

مونه وراحت میکشندش ومیگن چراچیزی که باعث،سرخوشیم میشه

راترک کنم

وهرچی بهشون بگی حج اقا،حج خانوم مضره،میگن ازاین حرفا.زیاد

شنیدم،اینهاوقتی توسی واندی ساله ربه هاشون نابودشدند

میفهمندچه غلطی کردند

عوارضشم تواینترنت هست جستحوکنیدوخودتون رودربارش،ایمن کنید.