دل نویس های جناب صفری

دل نویس ازدل میایدتابردل نشیند....

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قران ونمازخوندن وکتاب خوندن روشن فکریه» ثبت شده است

عشق هرپسری یه دختره؟۲

وخوش اخلاقم وهرکاریم که بخوام میتونم انجام بدم

وخیلی بهت محبت میکنم ودوست دارم که اون چیزی

که هستی روبهم نشون بدی وبرام فیلم بازی نکنی

چون من ازفیلم بازی کردن ودیدن کسی برام

فیلم بازی میکند،اصلاًخوشم نمیاد...

خوب حالاتوازخودت بگو

اوهم ازخودش،چنین گفت

من هم مثل خودت زودازکوره درمیرم

وبااعتمادبه نفسم ولی ازشوخی خیلی خوشم میاد

من هم بهش گفتم منم خوشم میاد

بهش گفتم ازچه رنگی خوشت میادعزیزم

عزیزم فرمودندازرنگ صورتی وقرمزوسبزمنم گفتم منم عاشق

این رنگهام به علاوه نارنجی عزیزم هم گفتندچه تفاهمی

ومن بهش گفتم نظرت درباره حجاب وبی حجابی چیست

اوگفت حجاب،تکلیفی برگردن من است ومن حتماًباحجاب خواهم بود

وامیدوارم توهک باحجابم موافق باشی،من گفتم من دیوونه حجاب داشتن همسرومادرم

هستم،اون هم گفت چه خوب:)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

چرانمازبخونم؟؟؟؟

خداوندمهربان به من دوچشم داده که باهاشون خوب

ببینم ودوتاگوش داده که باهاشون خوب،بشنوم

ودماغ داده که باهاش بوهارابوکنم

وزبون داده که باهاش حرف بزنم

ودوتادست داده که باهاشون بنویسم وکارکنم

ودوتاپاداده که باهاشون راه بروم
اگرمردی میلیاردربه من۱میلیاردپول بدهد

وبگویدمال خودت بروباهاش هرچی میخواهی

بخروخونه بخرومن هروقت،که ببینمش ازش،تشکر

میکنم وشرمندشم ،وبگویدمن دستتومیخوام

توبهش درمقابل این درامددستتومیدی

مسلماًنه چون میگی من میتونم باهاش کارکنم

وچندبرابرشوبدست بیارم

پس خدایی،که این نعمت هاروبهمون داده

جای،شکرنداره وخداگفته شکرمن راازراه

نمازودعابجااورید....

لطفاًنمازخون باشیم:)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

روشنفکر

روشنفکری یعنی ازوسایل واطلاعاتت بروزاستفاده کنی واونهارا

بادقت وبازبان امروزی،بیان کنی......

روشن فکریعنی کسی که فکرش روشنه واطلاعاتت رو

بروزکنی وبایک خط وراه روشن زندکی کنی

ولی بعضیهامیگن،روشنفکری یعنی؟

جلوی موم یکم بیرون باشه(دخترها)

وپشت موهام پشت لباسم مثل،یک طناب

اویزون باشند(دخترها)

-هرکس تواینترنت وتلگرام وامثالش نباشه

روشنفکرنیست ولی کسی که خودش رابا

اخباردروغ تلگرام گول میزنه میگه من روشنفکرم

--من شراب بخورم روشنفکرم ونخورم هیچی حالیم

نیست

و.....

من میگم روشنفکری شماهیچی حالیتون نبودن

رامشخص میکند(اون بالایی ها)واونهاروشنفکرن

که باعقل تصمیم میگیرن وسراغ موادمخدرواینهانمیرند

روشنفکرواقعی باشیم نه گول زدنی.....

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی