چرا،من پسربایددیرازدواج کنم ومجبورشم برای به ارامش

رسیدن وخالی،کردن اب منیم به زناروبیارم

چرا؟

چرا:

بایدبه گناه کشیده شم؟

بایدموردظلم ازطرف خداونابودی ایندم
بخاطرزنادچارگناه بشم؟

چرابایدبادختران نامحرم درارتباط باشم

وباهاشون زناکنم؟

چرابایدابروی خودم راببرم؟

خاک برسرمن وهرچی زناکارکه تعدادشون کم

نیست....

عامل اصلی زنادیرازدواج کن ازطرف خانواده وگران شدن

محصولات ازطرف دولت است؟

ای دولت مردان ووالدین جوانان شماهم درگناه زنا

جوونهابخاطردیرمتاهل کردنشون شریکید...