شهیدان چه افرادی بودندکه حاضرشدنددرراه خداوبرای حفظ میهنشون جانشان رافداکنندوالان شهدای مدافع حرم که شهدای تازه وجدیدماایرانیهاهستند:
بعضی هامیگوینداین هاازدولت 300میلیون تومن میگیرندومیرندسوریه جنگ میکنندوبرای دورکردن داعش ازحرم حضرت زینب(س)تلاش میکنندوجانشان رادراین راه فدامیکنند
اره باتوایی هستم که میگی این شهدابرای پول رفتن دفاع ازحضرت زینب،من به تو300میلیون تومن بدهم حاضری جونتوکه ارزشمندترین چیزیته درراه خداوحضرت زینب (س) بدی،معلومه میگی نه ،پس چراهروقت شهیدمیارندازشهدای مدافع حرم بعضی هامیگن مردکه مردخانوادش الان کلی پول دارندوشادوسرزنده زندگی میکنند،آخه پول برای خانواده ای که پسرشون وشوهرشون نباشه وببینن که شاده چه فایده اون خانواده همیشه غمگین ومادرش هم خیلی نابودمیشه
یک لحظه این شهداراجای برادرمون بدونیم
وراجع بهشون قضاوت کنیم