چراهرکی دزدی میکنه میگن زرنگه؟

وهرکی دزدی،نمیکنه میگن مردس؟

چراهرکس باکارخوب پول خوب وحلال بدست میادبهش،میگن دزد

وچراهرکس پول مردمومیخوره،بهش میگن حلال خور

چراهرکس نمازمیخونه بهش میگن هیچی نحاله

وکسی که نمازنمیخونه بهش میگن روشن فکر

خاک توسرفکرای اینجوری بکنند

چرادوست پسری ودختری راخوب ورابطه بین دونامزدراحرام میدونند

چراهمه چی برعکسه

دیکه شماازدبیرستان یادانشگاه بیامهدکودک.....

وچرابی حجابی ومصرف سیگارداره توفیلمهامون مثل یک الگوخوب نشون داده میشه

وبه باحجاب بی حرمتی میشه

چرا؟؟؟

این دولت مبخوادمردم کشورش دزدوزناکاروشراب خوروموادی،باشندوفکرشون کارنکنه

ودزدیهاشونوکسی،نفهمه:(