وخوش اخلاقم وهرکاریم که بخوام میتونم انجام بدم

وخیلی بهت محبت میکنم ودوست دارم که اون چیزی

که هستی روبهم نشون بدی وبرام فیلم بازی نکنی

چون من ازفیلم بازی کردن ودیدن کسی برام

فیلم بازی میکند،اصلاًخوشم نمیاد...

خوب حالاتوازخودت بگو

اوهم ازخودش،چنین گفت

من هم مثل خودت زودازکوره درمیرم

وبااعتمادبه نفسم ولی ازشوخی خیلی خوشم میاد

من هم بهش گفتم منم خوشم میاد

بهش گفتم ازچه رنگی خوشت میادعزیزم

عزیزم فرمودندازرنگ صورتی وقرمزوسبزمنم گفتم منم عاشق

این رنگهام به علاوه نارنجی عزیزم هم گفتندچه تفاهمی

ومن بهش گفتم نظرت درباره حجاب وبی حجابی چیست

اوگفت حجاب،تکلیفی برگردن من است ومن حتماًباحجاب خواهم بود

وامیدوارم توهک باحجابم موافق باشی،من گفتم من دیوونه حجاب داشتن همسرومادرم

هستم،اون هم گفت چه خوب:)

وبهش گفتم اهل نمازوقرآن هستی؟اوهم گفت من دیوونه نماز

ودعای بعدش وتلاوت قران هستم  من هم گفتم من عاشق نمازوتسبیحات بعدشم

وبهش گفتم نظرت درباره موسیقی چیست اوگفت ازش،بدم نمیادوازخواننده زن وصدای خواننده زن هوشم میاد،من گفتم ازخواننده زن وصداش متنفرم

وبهش گفتم دوس داری شوهرایندت که من باشم

باماشینش باچندکیلومتربرساعت بره،اون گفت با۱۲۰تاآخرش

من هم گفتم بستگی به جاده تا۱۶۰تاهم میرم....

بهش گفتم نظرت درباره مهریه مون چیه،میخوای چندتاسکه

مهرت کنم گفت قابلتونداره گفت یه۱۱۴تاگفتم قربون معرفتت،برم

با۱۰۰سکه موافقی؟گفت من میخوام باهات زندگی،کنم نه طلاقتو

بدم وگفت باهمون۱۰۰تاکه گفتی ممنونم

منم گفتم دوست دارم عزیزم

ادامش روفردامینویسم....