بدلیل انتقادناپذیری اقای روحانی هیچ مطلبی درباره ایشان ذکرنمی شود:(
اقای شهیدرجایی بهترین رئیس جمهورایران وبعدش آقای احمدی نژادمیباشد،بقیشون مروج ... بصورت مخفیانه بودند
این دوآقاخیلی برای مردم کارکردند
آقای احمدی نژاد:انرژی هسته ای
+باانرژی هسته ای میتوانیم برق تمام ناشدنی تولید
کنیم ولی اقای روحانی بااینکارموافق نیستند
شهیدرجایی:
+کمیته امدادخمینی
-*-الگوی من درزندگیم افرادخارجی نیستند،بلکه کسی نیست جزشهیدرجایی-*-