خداوندمهربان به من دوچشم داده که باهاشون خوب

ببینم ودوتاگوش داده که باهاشون خوب،بشنوم

ودماغ داده که باهاش بوهارابوکنم

وزبون داده که باهاش حرف بزنم

ودوتادست داده که باهاشون بنویسم وکارکنم

ودوتاپاداده که باهاشون راه بروم
اگرمردی میلیاردربه من۱میلیاردپول بدهد

وبگویدمال خودت بروباهاش هرچی میخواهی

بخروخونه بخرومن هروقت،که ببینمش ازش،تشکر

میکنم وشرمندشم ،وبگویدمن دستتومیخوام

توبهش درمقابل این درامددستتومیدی

مسلماًنه چون میگی من میتونم باهاش کارکنم

وچندبرابرشوبدست بیارم

پس خدایی،که این نعمت هاروبهمون داده

جای،شکرنداره وخداگفته شکرمن راازراه

نمازودعابجااورید....

لطفاًنمازخون باشیم:)