ایامسئولان کشور،خدمت به مردم راباازمردم زدن اشتباه نگرفتند؟
ایامسئولان کشور،نمیخواهندکشورپیشرفت کندولی چراحقوق کارگرهاووام های شرکت هارابرای بهترکارکردن شرکت هانمیدهند؟
ایادردین اسلام نگفته است حرف وعملت یکی باشد
حرفت نه خدمت به مردم باش وعملت دزدی ازجیب مردم
لطفاً،آبروی اسلام رابااینکارهانبرید
لطفاً،لطفاً،لطفاً
ایادراین اسلام نمیدونم یکی یادوانگشت دزدقطع میشودولی دراین دولت خبری نیست وهرمسئولی چیزی بدزدارشش بالاتراست
+من به همه مسئولهااشاره نمیکنم ولی 90درصدشون منظورم رومیگیرند

++من دیگه هیچی نگم بهتره

-*-بعضی هابادیدن این کارمسئولهادین اسلام رایک دین زشت وقبیح مینگرند-*-