دل نویس های جناب صفری

دل نویس ازدل میایدتابردل نشیند....

۲۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

رئیس جمهور

بدلیل انتقادناپذیری اقای روحانی هیچ مطلبی درباره ایشان ذکرنمی شود:(
اقای شهیدرجایی بهترین رئیس جمهورایران وبعدش آقای احمدی نژادمیباشد،بقیشون مروج ... بصورت مخفیانه بودند
این دوآقاخیلی برای مردم کارکردند
آقای احمدی نژاد:انرژی هسته ای
+باانرژی هسته ای میتوانیم برق تمام ناشدنی تولید
کنیم ولی اقای روحانی بااینکارموافق نیستند
شهیدرجایی:
+کمیته امدادخمینی
-*-الگوی من درزندگیم افرادخارجی نیستند،بلکه کسی نیست جزشهیدرجایی-*-
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

انقلاب اسلامی ایران

ایامسئولان کشور،خدمت به مردم راباازمردم زدن اشتباه نگرفتند؟
ایامسئولان کشور،نمیخواهندکشورپیشرفت کندولی چراحقوق کارگرهاووام های شرکت هارابرای بهترکارکردن شرکت هانمیدهند؟
ایادردین اسلام نگفته است حرف وعملت یکی باشد
حرفت نه خدمت به مردم باش وعملت دزدی ازجیب مردم
لطفاً،آبروی اسلام رابااینکارهانبرید
لطفاً،لطفاً،لطفاً
ایادراین اسلام نمیدونم یکی یادوانگشت دزدقطع میشودولی دراین دولت خبری نیست وهرمسئولی چیزی بدزدارشش بالاتراست
+من به همه مسئولهااشاره نمیکنم ولی 90درصدشون منظورم رومیگیرند

++من دیگه هیچی نگم بهتره

-*-بعضی هابادیدن این کارمسئولهادین اسلام رایک دین زشت وقبیح مینگرند-*-
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

شهید

شهیدان چه افرادی بودندکه حاضرشدنددرراه خداوبرای حفظ میهنشون جانشان رافداکنندوالان شهدای مدافع حرم که شهدای تازه وجدیدماایرانیهاهستند:
بعضی هامیگوینداین هاازدولت 300میلیون تومن میگیرندومیرندسوریه جنگ میکنندوبرای دورکردن داعش ازحرم حضرت زینب(س)تلاش میکنندوجانشان رادراین راه فدامیکنند
اره باتوایی هستم که میگی این شهدابرای پول رفتن دفاع ازحضرت زینب،من به تو300میلیون تومن بدهم حاضری جونتوکه ارزشمندترین چیزیته درراه خداوحضرت زینب (س) بدی،معلومه میگی نه ،پس چراهروقت شهیدمیارندازشهدای مدافع حرم بعضی هامیگن مردکه مردخانوادش الان کلی پول دارندوشادوسرزنده زندگی میکنند،آخه پول برای خانواده ای که پسرشون وشوهرشون نباشه وببینن که شاده چه فایده اون خانواده همیشه غمگین ومادرش هم خیلی نابودمیشه
یک لحظه این شهداراجای برادرمون بدونیم
وراجع بهشون قضاوت کنیم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

مرگ

مرگ،شتریست که درهمه خونه هامون خوابیدست ویک لحظه

میندازتمون پشتشومیبردمون اون دنیا.....

خوب،بهتره همیشه هرکاری که میکنیم اولش به

خودمون بگیم که اگه اینوانجام دادیم

وبعدش دیگه زنده نمونیم،چی میشه

خوب بایدتصمیم بگیریم اول درموردکارمون

خوب فکرکنیم

وبعدا

۱-اولینش رضایت خداراهمراه داشته باشد

۲-دومینش کارمون خوب وبه نفعمون باشه

۳-اون کاربه نفع مردمم باشه

۴-اون کارحرام مطلق نباشه

وتوش دروغم نباشه

و.....

بااینجورکارکردن وفکرکردن،دیگه ازمرگ نمیترسیم...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

سیگار

ماده اصلی تشکیل دهنده سیگار،ازتوتون که بصورت تنباکوداخل یک کاغذدایره ای

شکل که تقریباًکشیده هم میباشددرست میشود

که خودتون مطلع هستیدکه تنباکوبه ادم به مدت۱۰تا۲۰دقیقه یه سرخوشی

میدهدولی ضررهای آن چندبرابراون سرخوشی برای انسان به حساب

میایدولی سیگاررامردم متاسفانه وقتی که سرشون دردمیگیره،اعصابشون خوردمیشه ،شکست عشقی

میخورن،زیرباران و....مبکشندوآنرابه دوستهاشون معرفی میکننند

تاهمگی،باهم بدبخت شوند،بدبختی شیرینه

وبعضی،هامیگن سیگاربرای ماضرری نداره بلکه باعث نفعه

مونه وراحت میکشندش ومیگن چراچیزی که باعث،سرخوشیم میشه

راترک کنم

وهرچی بهشون بگی حج اقا،حج خانوم مضره،میگن ازاین حرفا.زیاد

شنیدم،اینهاوقتی توسی واندی ساله ربه هاشون نابودشدند

میفهمندچه غلطی کردند

عوارضشم تواینترنت هست جستحوکنیدوخودتون رودربارش،ایمن کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

عشق هرپسری یه دختره؟۲

وخوش اخلاقم وهرکاریم که بخوام میتونم انجام بدم

وخیلی بهت محبت میکنم ودوست دارم که اون چیزی

که هستی روبهم نشون بدی وبرام فیلم بازی نکنی

چون من ازفیلم بازی کردن ودیدن کسی برام

فیلم بازی میکند،اصلاًخوشم نمیاد...

خوب حالاتوازخودت بگو

اوهم ازخودش،چنین گفت

من هم مثل خودت زودازکوره درمیرم

وبااعتمادبه نفسم ولی ازشوخی خیلی خوشم میاد

من هم بهش گفتم منم خوشم میاد

بهش گفتم ازچه رنگی خوشت میادعزیزم

عزیزم فرمودندازرنگ صورتی وقرمزوسبزمنم گفتم منم عاشق

این رنگهام به علاوه نارنجی عزیزم هم گفتندچه تفاهمی

ومن بهش گفتم نظرت درباره حجاب وبی حجابی چیست

اوگفت حجاب،تکلیفی برگردن من است ومن حتماًباحجاب خواهم بود

وامیدوارم توهک باحجابم موافق باشی،من گفتم من دیوونه حجاب داشتن همسرومادرم

هستم،اون هم گفت چه خوب:)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی