مرگ،شتریست که درهمه خونه هامون خوابیدست ویک لحظه

میندازتمون پشتشومیبردمون اون دنیا.....

خوب،بهتره همیشه هرکاری که میکنیم اولش به

خودمون بگیم که اگه اینوانجام دادیم

وبعدش دیگه زنده نمونیم،چی میشه

خوب بایدتصمیم بگیریم اول درموردکارمون

خوب فکرکنیم

وبعدا

۱-اولینش رضایت خداراهمراه داشته باشد

۲-دومینش کارمون خوب وبه نفعمون باشه

۳-اون کاربه نفع مردمم باشه

۴-اون کارحرام مطلق نباشه

وتوش دروغم نباشه

و.....

بااینجورکارکردن وفکرکردن،دیگه ازمرگ نمیترسیم...