من درددلهاموبدون هیچ فیلتری اینجامیزارم
۷۰درصددرددلهامون باهم مشترکه
خاک برسرادم هوس بازوهوس ران ومروجش کنن....