اقامن زن میخوام...

من الان پول ندارم

وحالاتوایران خودروشاگرداوساکارمم ویه ریالی هم بهم نمیده

خیلی نامرده،خیلی بیشعوره

کلی اونجابراش کارمیکنم

ویه اشتباه میکنم

جای تشکربهم فحش میده

وهمش حرف شراب والکل وحرف زشت تو

دهنشه وبقیه اعضای شرکت به جزمدیرکل ومعاونش

بقیشون مثل اوساکارمن

اصلاًوللش

اقامن الان بایه دخترازدواج کنم
خوب،اولش بایدیه خونه بزرگ داشته

باشم یعنی قصررویاهابرای یه دخترباشه

ولی من جووون کوپولم کوخونم آقااین دست

مونداره اگه داره بکن....

اقامن رفتم سرکارپول درمیارم وزندگیموخوب

میکنم ولی حالاکه مجردباشم پول میره توکارشراب

وقماروحروم خوری وزناوگنده کاری

وفقط بخاطرازدواج نکردن زندگی جوون

این شکلی به گندکشیده میشه

اقا،من پولداربشم ومجردباشم نیازبه هم دردندارم:(

لطفاًجوانهایتان رازودترزن وشوهردهیدتاکمتردچارگناه بشند....

بدترین گناه،استمناست،که زندگی واینده جوونووخودشونابودمیکنه