چرامن بایدکتابی بخونم که زندگی یک امریکایی رابه چهره

کشیده که تمام کارهاش ضدایران واسلام وصلح وباادب

بودن وبی ادبی به پدرومادرو....است

جاش میرم کتابهای بزرگهای ایرانی رومیخونم

که باهنرکشورم اشناشوم

وبه خانوادم عشق بورزم

وخوب وبدون فکرخیانت بهم بگذره

وخوب زندگی کنم

کتاب بخونیم،کتاب خوب بخونیممممم