پاییزبرایم فصلیست پرازصدای بنگ وبنگ وشوت بچه هاولبخندبچه ها

وصدای نم نم بارون که برروی برگ های زرددرختان میباردوصدای خش خش

راه رفتن گربه دم مشکی سرطلاروی برگ هاوصدای جیک جیک جوجه های سفید

وسیاه روی تیربرق وصدای زنگ شروع کلاسهاوگریه اول مدرسه برابچه هاست...