عمامه،مشخصه شناخته شدن یک آخونداست

ولی آخوندی که عمامه نداشته باشد،آخوندنیست

هردوظاهراًمیباشند....

ولی ظاهرنگری خوب نیست

ادم هاراگمراه میکند

شایدمن لباس نوام رونپوشم وبرم سرکارم

شمایی که نمیدونی من درامدم چقدره

وچرااین لباس روپوشیدم قضاوت

میکنی دربارم وبهم میخندی

ولی من به نظرشماکه تومغزتونه اهمیّت نمیدم

ولی قضاوت نکنیم الکی وبی دلیل:(