روشنفکری یعنی ازوسایل واطلاعاتت بروزاستفاده کنی واونهارا

بادقت وبازبان امروزی،بیان کنی......

روشن فکریعنی کسی که فکرش روشنه واطلاعاتت رو

بروزکنی وبایک خط وراه روشن زندکی کنی

ولی بعضیهامیگن،روشنفکری یعنی؟

جلوی موم یکم بیرون باشه(دخترها)

وپشت موهام پشت لباسم مثل،یک طناب

اویزون باشند(دخترها)

-هرکس تواینترنت وتلگرام وامثالش نباشه

روشنفکرنیست ولی کسی که خودش رابا

اخباردروغ تلگرام گول میزنه میگه من روشنفکرم

--من شراب بخورم روشنفکرم ونخورم هیچی حالیم

نیست

و.....

من میگم روشنفکری شماهیچی حالیتون نبودن

رامشخص میکند(اون بالایی ها)واونهاروشنفکرن

که باعقل تصمیم میگیرن وسراغ موادمخدرواینهانمیرند

روشنفکرواقعی باشیم نه گول زدنی.....