چرامردم کشورم به کسی که شراب میخوره

بیشترازکسی که قران میخونه افتخارمیکنند

چرااااا؟

چرا،بایدجای اب توعروسی هاعرق بخورن

کسایی که میخوان برقصن ومثل چل هاباشهوت

برقصن

چراااا؟

چرا،بایدبه کسی که بهمون عرق یاشراب

تعارف کرد،نه نگیم


چرابایدنه گفتن راننگ حساب کنیم...

چرااا؟