چراتربیت گربه درخانه ازاداست وبرای تربیت مرغ

صدای همساده هادرمیاد

چراتربیت سگ ازاداست وتربیت بزغاله صدای همسایه ها

رادرمیاورد

چرا،یک ایرانی به نگهداری گربه وسگ که هردونجس

هستندافتخارمیکند...

چراماایرانی هابه داشتن چیزهایی که خارجی ها

خوب میوندارنداهمیت میدهیم

چراجای نگهداری ازگربه وسگ،ازبزغاله ومرغ نگهداری نکنیم

الاغداًازحیوان تمیزدرخانه استفاده کنیم...