چرا،ماهراتفاق بدی که می افته،فحش میدیم

مثلا؛ک.ت

ومثلااًیه خودکارومیکنیم داخل جاش

میگن خوب ک.د

ومثلاًبه کارهای کوچک میگن

ک.ک

خاک برسرمردم کشوری که حرف بدوخوبشون

بانام بردن اعضای جنسی وروابط جنسی پیش میره

خااااک