امروزیکم بی حواسی کردم،داشتم یه کاری روخودروانجام میدادم بهم گفت بروبکس جغجغه ای

وبکس۲۱وواسطه کوتاهوبیارمن براش اوردم ولی چون سریع میوردم

واسطه بلندوبراش بردم واون بهم گفت تونفهمی وهیچی حالیت نیست

وازاین ها،بعداًبقیه کارهام که خوب بودقربون صدقم میرفت

من ازقضاوت شدن خوشم نمیاد....

+قضاوت نکن عزیزمن:)